درباره

مسجد جامع یک مسجد واقع در بخش مرکزی، دهستان گرمه جنوبی است.