درباره

سوپر مارکت میانجی یک سوپر مارکت واقع در شهر میانه، خیابان شهید عابدینی است.