درباره

سوپر مارکت و میوه فروشی شاهد یک سوپر مارکت و میوه فروشی واقع در شهر میانه، خیابان شاهد است.