درباره

آریشگاه و پیرایشگاه کمند یک سالن پیرایش واقع در شهر میانه، خیابان معلم جنوبی است.