درباره

دره عجمی درسی یک دره واقع در بخش ترکمانچای، دهستان بروانان شرقی است.