درباره

دفتر اسناد رسمی شماره ۵ (ایرج جعفری) یک دفتر اسناد رسمی واقع در شهر میانه، خیابان امام خمینی جنوبی است.