درباره

صافکاری اتومبیل عباس و سلیمان یک صافکاری واقع در شهر میانه، خیابان شهید باکری است.