درباره

مسیل یارغان سو یک مسیل واقع در بخش مرکزی، دهستان قزل اوزن است.