درباره

روستای ورنکش یک روستا واقع در بخش ترکمانچای، دهستان بروانان شرقی است.