درباره

روستای لیوانلو یک روستا واقع در بخش کندوان، دهستان گرمه شمالی است.