درباره

رودخانه آجی چای یک رودخانه واقع در بخش مرکزی، دهستان قزل اوزن است.