درباره

نانوایی یک نانوایی واقع در شهر میانه، خیابان شهید فرقانی است.