درباره

آبمیوه بستنی بهاران یک آبمیوه واقع در شهر میانه، خیابان شهید رحیمی است.