درباره

چلوکباب آزادی یک کبابی واقع در شهر میانه، خیابان بلوار زینبیه است.