درباره

دبیرستان نمونه دولتی استاد شهریار یک مدرسه واقع در شهر میانه، خیابان شهید دکتر بهشتی است.