درباره

خیاطی نسیم یک خیاطی واقع در شهر میانه، خیابان خانمحمدی است.