درباره

رودخانه قرانقو یک رودخانه واقع در بخش مرکزی، دهستان شیخ درآباد است.