درباره

مسجد حاج حیدر یک مسجد واقع در شهر میانه است.