درباره

مسجد امام رضا یک مسجد واقع در بخش مرکزی، دهستان گرمه جنوبی است.