درباره

سالن غذاخوری امیر یک غذاخوری واقع در شهر میانه، خیابان امام خمینی است.