درباره

فروشگاه میمندی یک سوپر مارکت واقع در شهر میانه، خیابان آتش نشانی است.