درباره

میوه فروشی یک میوه فروشی واقع در شهر میانه، خیابان ابوذر است.