درباره

قصابی یک سوپر گوشت و قصابی واقع در شهر میانه، خیابان آزادگان جنوبی است.