درباره

فروشگاه مصالح ساختمانی مسیبی شعبه ۲ یک مصالح ساختمانی واقع در شهر میانه، خیابان کمربندی جنوبی است.