درباره

تعویض روغنی و پنچر گیری جعفر یک تعویض روغنی و پنچر گیری واقع در شهر میانه، خیابان شهید باکری است.