درباره

معاونت استانداری و فرمانداری ویژه شهرستان میانه یک ادارات دولتی واقع در شهر میانه، خیابان جهاد کشاورزی است.