درباره

سوپر گوشت وطن یک سوپر گوشت و قصابی واقع در شهر میانه، خیابان معلم شمالی، سوپر گوشت وطن است.