درباره

مسجد ولیعصر یک مسجد واقع در شهر میانه است.