درباره

دره کت دره سی یک دره واقع در بخش کاغذکنان، دهستان کاغذکنان مرکزی است.