درباره

شهرک امام خمینی یک شهرک واقع در شهر میانه است.