درباره

فروشگاه فرش شهزاد یک فرش فروشی واقع در شهر میانه، خیابان شهید رحیمی است.