درباره

دبیرستان شهید مطهری یک مدرسه واقع در شهر میانه، خیابان امام خمینی جنوبی است.