درباره

شرکت فرآورده‌های ناب سمنان (بار فروشی ملائی) یک علافی واقع در شهر میانه، خیابان سرچشمه جنوبی است.