درباره

کبابی محلی یک کبابی واقع در شهر میانه، خیابان مطهری جنوبی است.