درباره

مسیل قاراقایا یک مسیل واقع در بخش کاغذکنان، دهستان قافلانکوه شرقی است.