درباره

مسیل الله مان چایی یک مسیل واقع در بخش ترکمانچای، دهستان بروانان غربی است.