درباره

مسجد ابوالفضل یک مسجد واقع در بخش ترکمانچای، دهستان بروانان شرقی است.