درباره

کفش مهدی یک کفش فروشی واقع در شهر میانه، خیابان شهید میانجی است.