درباره

بربری سنتی آذربایجان یک نانوایی بربری واقع در شهر میانه، خیابان ابوذر است.