درباره

شرکت فنی مهندسی اقتدار یک فروشگاه کامپیوتر واقع در شهر میانه، خیابان جهاد کشاورزی است.