درباره

موبایل الیاس یک فروشگاه موبایل و تعمیرات موبایل واقع در شهر میانه، خیابان امام خمینی است.