درباره

موبایل پردیس کبیری یک فروشگاه موبایل واقع در شهر میانه، خیابان امام خمینی جنوبی است.