درباره

ابزار صنعتی و ساختمانی ناظمی یک فروشگاه رنگ و ابزار واقع در شهر میانه، خیابان بلوار زینبیه است.