درباره

سید سجادین کند سوغاتی یک سوپر مارکت و لبنیات فروشی واقع در شهر میانه، خیابان شهید دکتر بهشتی است.