درباره

نمایشگاه اتومبیل باما یک نمایشگاه اتومبیل واقع در شهر میانه، خیابان شهید دکتر بهشتی است.