درباره

جگرکی و کباب معلم یک جگرکی و کبابی واقع در شهر میانه، خیابان مطهری شمالی است.