درباره

روستای حاج یوسفلوی سفلی یک روستا واقع در بخش کندوان، دهستان گرمه شمالی است.