درباره

روستای اشنار یک روستا واقع در بخش ترکمانچای، دهستان بروانان شرقی است.