درباره

روستای آبک یک روستا واقع در بخش مرکزی، دهستان اوچ تپه شرقی است.