درباره

پیرایش رحیم یک سالن پیرایش واقع در شهر میانه، خیابان شهید میانجی است.